Streumer : Begrippenlijst

Begrippenlijst bij “De kracht van werkplekleren”

PC :You can search this list by hitting CTRL + F
Ipad safari: Click op google search, when the keyboard occurs, choose search on page

aanpak op maat
actietheorieën
afstemming curricula
arbeidsmarkt
arbeidsplek
associate degree
authentieke situaties
bedrijfscontexten
bedrijfsopleiding
belangen
procesgerelateerde
productgerelateerde
beleidsinstrumenten
beoordeling
beroepsonderwijskolom
beroepspraktijk
best practices
betekenisvol leren
botsenende’ culturen van het onderwijs en het bedrijfsleven
brede competenties
brede professionaliteit
bruikbaarheid
circulatie
cluster
co-development
coUaborative nature of learning
collectieve karakter van leren
combinaties van leren en werken
combinatievorming/-overeenkomsten
communities of practice
community
competent
competentie
competentieontwikkeling
competenties
complex
complexe maatschappelijke problematiek
complexe vraagstukken
configuraties van werkplekleren
connectivity
consensusvorming
consortium
construct
constructen
constructie
convenant
convergentie
curricula
curriculum
curriculum consistentie
externe consistentie
cyclisch innovatiemodel
cyclisch model
decontextualisering
detachering van docenten
dialoog
diffusie
docentroUen
doelverwezenlijking
doorstroom
duaal leren
Duaal onderwijs
duale-corporatieve opleidingsmodel
duurzame aanpak
dynamiek
dynamische en competitieve regio
ketensamenwerking
effectieve leerwerkplekken
effectiviteit
efficiency-winst
efficiënte en effectieve werkwijzen
EVC-methodieken
EVC-trajecten
‘evidence-based’ onderzoek
evolueren
evolutie van het netwerk
experiment
experimenteerruimte
externe consistentie
externe legitimering
flexibel vakmanschap
flexibilisering
flexibilisering’ van de arbeidsmarkt
flexibilisering van het onderwijsaanbod
formeel leren
frame reflection
frames in ontwikkeling
geëxperimenteerd
gesloten opleidingssysteem
gezamenlijke ambitie
gezamenlijke strategie
gezamenlijke verantwoordelijkheid
gezamenlijk overeengekomen
gezamenlijk verantwoordelijk
gezel
groep
handelingstheorie
houdbaarheid van competenties
informeel leren
innovatie
innovatiebeleidsland
innovatief
innovatienetwerk
innovatienetwerken
innovatieve
innovatieve beroepspraktijk
inspirerend management
intensiteit van de samenwerking
intensiteit van samenwerking
intentieverklaring
intermediairs
interne consistentie
interorganisationeel
samenwerkingsverband
interpretatieve en hermeneutische
processen
inzetbaar
just-in-time
kennis
kennisactualisatie
kenniscirculatie
Kenniscirculatie
kenniseconomie
kennis in circulatie
kennisinfrastructuur
kennisinstelling
kennisontwikkeling
keten
Keten
ketenaanpak
keten(s)
ketenverantwoordelijke samenwerking
knowinghow
knowing that
kort-cyclische reflecties
kringloop van kennis
kritische reflectie
kritisch reflectief werkgedrag
Langdurig concurrentievoordeel
Leer
Leeractiviteiten
Leerdoelen
Leerdoelen
Leer- en samenwerkingsprocessen
Leerinhoud
Leerinhoud
Leermeester
Leermeester-gezeLreLatie
Leermeester-gezeLreLaties
Leermeesters
LeermiddeLen
Leeropbrengst
LeerpotentieeL
LeerpotentieeL van de werkpLek
Leerwerkarrangement
LeerwerkLandschappen
LeerwerkLandschappen
LeerwerkpLekken
Leren bouwen
Leren door
Leren door ervaring
Leren door refLectie
Leren door refLectie.
Leren door refLectie
Leren door sociaLe interactie
Leren door theorie
Leren door theorie
Leren op de werkpLek
Leren samenwerken
Leven Lang Leren
maatschappelijke problemen
maatwerk
midden- en kleinbedrijf
monitor
monitoring van innovaties
monitoronderzoek
monitoronderzoeken
motivatie van de lerenden
motiveren
multidisciplinaire aanpak
multidisciplinaire benadering
multidisciplinaire oplossingen
multidisciplinaire samenwerking
multidisciplinariteit
neoconservatieve benadering
netwerk
netwerk voor innovatie
off-the-job
ompetenties
on and off’-the-job
onderwijs-en werkfuncties
onderwijskundige kwaliteit
onderwijsvisie
on-the-job
ontschotting
ontwikkeling
opdrachten
opdrachtgever
opleiden in de school
opleidings- en trainingskenmerken
opleidingsschool
oplossingen
organisatie leren
persoonskenmerken
plan van aanpak
planvormingsfase
platform
potentiële partners
praktijkbegeleider
praktijkbegeleider
praktijkleren
praktijkomgeving
praktijkopdracht
praktijkopdrachten
praktijkopdrachten
prestatiecontracten
primaire partners
oplossingsstrategie
professionalisering
professionele frames
realisatiefase
reconstructie
recontextualisering
reële doelen
reflectie
‘reflection-in-action’
‘reflection-in-and-on-action’
reflective Practitioner
regelmatige evaluatie
regie
regisseur
relevante organisaties
rolmodel
samen leren
samen te leren
samen te werken
samenwerken
samenwerken
samenwerkende partners
samenwerkings- en leerprocessen
samenwerkingsomgeving
samenwerkingspartners
samenwerkingsproces
samenwerkingsverband
samenwerking tussen marktpartijen
scenario
scenario’s
schooluitval
slaag- en faalfactoren voor samenwerking
sociaal-constructivisme
spinnenwebmodel
stageplaats
stages
startende ondernemers
strategische alliantie
strategische denken
strategische instrumenten
strategische perspectief
studentkenmerken
student-werknemer’
sturende principes
sturing
succes- en faalfactoren
tijdige bijstelling
tijdsbestek
transfer
transformation
uitbestedende partij
upgrading
valorisatie
verandering
veranderingen
vergrijzing
vertrouwen
virtual community
volledig
volledigheid
voortijdige schooluitval
vormgeving van leertrajecten
vraaggericht
vraag uit de praktijk
werkgerelateerd leren
werkgever
werkplek als leersituatie
werkplekkenmerken
werkplekleren
werkprocessen
win-win-situatie
zakelijke opstelling
zelfsturend leervermogen
zelfsturing

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.