Valcke thema 6 Samenvatting

Samenvating uit boek : Van een constructivistische visie op leren naar het ontwerpen van instructie
1. Het constructivisme is bij uitstek een directe vertaling van empiricistische epistemologische posities.

2. Binnen het constructivisme werken nog verschillende epistemologische posities door voor wat betreft de relatie tussen individu – kennis – werkelijkheid.

3. Er kunnen twee hoofdstromingen onderscheidenworden binnen het constructivisme: het cognitieve en het sociale constructivisme.

4. Volgende begrippen vatten de opvatting over constructivistisch leren samen: actief, constructief,samenwerkend, conversationeel, reflectief, gecontextualiseerd,complex en intentioneel.

5. Piaget benadrukt de constructieactiviteit bij de lerende en het belang van de aanwezige kennisstructuren. Hij onderscheidt verschillende types kennis die via specifieke leeftijdsgebonden sequensen (twee versies) worden ontwikkeld.

6. Vygotsky benadrukt de rol van de socio-culturele context. Kennis ontstaat in de interactie tussen een lerende en de werkelijkheid. Hij/zij wordt daarbij gemedieerd door peers, experts en volwassenen (instructieverantwoordelijken). Bij het leren, vallen lerenden terug op psychological tools. Bij de interactie met anderen kunnen zij – ondersteund door de ‘tools’ – de zone van naaste ontwikkeling overbruggen. Internaliseren en externaliseren, social en internal speech illustreren hoe anderen mediëren in het sociaal-culturele proces van kennisontwikkeling. Everyday concepts en scientific concepts zijn beide van belang bij kennisconstructie.

7. Bruner benadrukt discovery learning. Hij onderscheidt drie types kennisrepresentatie in de opbouw van abstracte kennis. Discovery learning bepaalt de mechanismen om kennis te ontwikkelen. De instructieaanpak kenmerkt zich als een vorm van guïded practice.

8. Bruner benadrukt de ontwikkeling van kennis via concrete, over iconische naar abstracte representaties (CIS principe).

9, De constructivistische opvatting van instructie levert een lijst op van indirecte instructiestrategieën die de verwachte mentale processen bij de lerende uitlokken. Daarbij staat het begrip leeromgeving centraal.

10, Experiential learning (Kolb) benadrukt het doorlopen van 4 fasen. Lerenden kunnen een voorkeur hebben voor een bepaalde fase (leerstijl), maar uiteindelijk moet de totale leercyclus doorlopen worden. Instructie dient in te spelen op de verschillende fasen in de leercyclus en dient alternatieve aanpakken te voorzien voor leerlingen.

11. Situated cognition benadrukt de context waarin lerenden geplaatst worden om te leren. In de zo authentiek mogelijke situatie komen de lerenden tot legitimate peripheral participation. De interactie met de anderen in de social periphery helpt om stolen knowledge te verwerven.

12. Anchored instruction is een verdere uitwerking van situated learning. De nadruk ligt echter op het creëren van een zo rijk mogelijke zintuiglijke ervaringsbasis bij het leren. Hiervoor worden vooral videogebaseerde leermaterialen ontwikkeld. De instructie verloopt verder zeer gestructureerd. De lerenden kunnen in groep werken, maar volgen een – met
leermaterialen ondersteund – leerpad.

13. Cognitive apprenticeship kan ook als een variant beschouwd worden van situated learning. De nadruk ligt op het leren in een relevante, professionele context en op het gericht begeleiden en opbouwen van kennis en vaardigheden van de lerende in deze context. Leerbedrijven zijn een variant op deze benadering.

14. Samenwerkend leren is een instructieaanpak die direct aansluit bij het sociaal constructivisme. Er dient aan strikte voorwaarden voldaan te worden om tot productief samenwerkend leren te komen.

15. Peer en student tutoring verankeren zich op het samenwerkend leren en benadrukken de ondersteunende rol van de tutor in een tutor-tutee relatie. Tutors nemen de rol van een instructieverantoordelijke over en hanteren een reeks gescripte instructiestrategieën.

16. Computergebaseerde leeromgevingen werken als een katalysator om constructivistische principes te realiseren. Logo is één van de meest bekende voorlopers. Open LeerOmgevingen (OLO) ondersteunen
een complex aantal functionaliteiten opdat ze optimaal leren kunnen ondersteunen: contexten, informatiebronnen en ‘tools’. Deze tools worden ook als mindtools aangeduid.

17. Probleemgestuurd onderwijs is een vertaling van een brede waaier aan constructivistische principes,maar ook een aantal cognitivistische principes onderbouwen de aanpak. De begrippen context en
constructieactiviteit staan centraal. De instructie en het leerproces verlopen volgens de zevensprong.

Tagged with: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.